Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Автор: .

Iнформація з проектом рішень щодо кожного  з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України  «Про акціонерні товариства»

Повідомлення  про проведення  річних Загальних  зборів акціонерів Товариства

(надалі – Загальні збори) з проектом порядку денного

                                                                                                                                        До уваги акціонерів                                                                                                                                        

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 14251734, місцезнаходження Товариства: вул.Івана Мазепи, буд.66, м.Чернігів, 14014, Україна. Повідомляємо про скликання Загальних зборів  «19» квітня 2018 року о 15 год.00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна,  м.Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в кабінеті Директора Товариства.

-Перелік питань, включених до  Проекту порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення  річних Загальних зборів акціонерів.
 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 5. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
 6. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту  Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за  2017 рік.
 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 11. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Основні показники  фінансово-господарської діяльності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 

«КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»  (тис. грн.)  

 Найменування

Період

 

 Показника

Звітний

 Попередній 

 

2017р.

2016 р.

Усього активів

426228

444534

Основні засоби

10433

11608

Довгострокові фінансові інвестиції

278444

278407

Запаси

41210

40630

Сумарна дебіторська заборгованість

77049

79317

Грошові кошти та їх еквіваленти

1169

18680

Статутний капітал

10000

10000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-439459

-430789

Власний капітал

-215568

-206898

Довгострокові зобов’язання

361990

380980

Поточні зобов’язання

279806

270435

Чистий прибуток (збиток)

-8687

-2329

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

1000000

1000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

316

545

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: ksk.com.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме 12.03.2018 року, загальна кількість акцій складає 1 000 000   штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 1 000 000 штук. 

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 14014, м.Чернігів, вул.Івана Мазепи,буд.66, щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 10.00 - 16.00, а в день проведення Загальних зборів  за місцем їх проведення за адресою: Україна, 14014, м.Чернігів, вул.Івана Мазепи,буд.66, в кабінеті Директора Товариства. Посадова особа відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства – начальник юридично-кадрового відділу Догадіна С.О.

Телефон для довідок (0462) 651-135, (0462) 664-815.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину  13.04.2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 19.04.2018 року за місцем їх проведення з 14 год.00 хв. до 15 год.00 хв за місцевим часом за адресою: 14014, Україна,  м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в  кабінеті Директора Товариства.   Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства, акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах. Уповноважена особа (Керівник)   акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах  декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.       Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для проведення підрахунків голосів акціонерів на річних Загальних зборах ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» обрати лічильну комісію у складі: Догадіна Светлана Олександрівна, Янкіна Ірина Валеріївна. Визначити, що повноваження членів лічильної комісії  припиняються з моменту закінчення Загальних зборів.

 1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

          Проект рішення:

          Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Боримську Олену Валеріївну.

 1. Затвердження порядку (регламенту) проведення  річних Загальних зборів акціонерів.

   Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів:

 • З питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
 • доповіді  з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
 • прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
 • питання від учасників Загальних зборів акціонерів Товариства передаються секретарю Загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові (повного найменування)  акціонера (його представника), який ініціює питання;
 • питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
 • направлені секретарю зборів питання передаються Голові Загальних зборів Товариства та розглядаються у заключній частині Загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
 • для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок – до 5 хвилин;
 • виступи – до 10 хвилин;
 • для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства надавати до 10 хвилин;
 • голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями за принципом  – одна акція один голос;
 • Загальні збори акціонерів проводяться без перерви.
 1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, засвідчується на кожній сторінці підписом члена лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів (представників акціонерів) після завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора  Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

 1. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства  за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства  за 2017 рік. Роботу Наглядової Ради визнати задовільною.

 1. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити  річний  звіт Товариства за 2017 рік.  

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Збиток, отриманий за результатами діяльності 2017 року, покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Громова Антона Валерійовича, Климка Валерія Миколайовича, Попова Віктора Петровича у зв’язку з закінченням терміну їх обрання.

 1. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити, що кількість членів Наглядової ради складає три особи.

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: (Затверджується Наглядовою радою Товариства за 4 дні до дня проведення Загальних зборів).

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

   Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) у запропонованій редакції, встановити розмір винагороди, уповноважити Керівника Товариства підписати від імені ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори (контракти).

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 52 від 16.03.2018р.  

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

Станом на  12 березня 2018 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «КСК «ЧЕКСІЛ»:

 • загальна кількість акцій складає  1 000 000 штук простих іменних акцій,
 • загальна кількість голосуючих акцій складає 1 000 000  штук простих іменних акцій.

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)

для його участі у Загальних зборах:

 • Акціонер – фізична особа - паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера;
 • Представник акціонера – фізичної особи довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Довіреність повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
 • Представник акціонера – юридичної особи – довіреність, видана від імені юридичної особи її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Якщо представником акціонера-юридичної особи є Уповноважена особа (Керівник)   акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. 

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства

 

Проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропонованих акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства – немає.

Керівник Рощинський О.В.

 

 

 

Последнее обновление: 01.02.2019

Новый клиент

Регистрация

Создание учетной записи поможет покупать быстрее. Вы сможете контролировать состояние заказа, а также просматривать заказы сделанные ранее. Вы сможете накапливать призовые баллы и получать скидочные купоны.
А постоянным покупателям мы предлагаем гибкую систему скидок и персональное обслуживание.

Продолжить

Зарегистрированный клиент