До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»

Автор: .

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»
 (надалі – Товариство)
Адреса місцезнаходження Товариства: 14014, м.Чернігів, вул.Івана Мазепи, буд.66.
Повідомляємо про скликання «20» квітня 2017 року о 15.00 годині  річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ», код ЄДРПОУ 14251734, за адресою: 14014, м.Чернігів, вул. Івана Мазепи,буд.66, в кабінеті Директора Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників  для участі у річних Загальних зборах буде проводитись з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою проведення річних Загальних зборів, а саме: 14014, м.Чернігів, вул. Івана Мазепи,буд.66, в кабінеті Директора Товариства.
 
Перелік питань, включених до  Проекту порядку денного:
1.      Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.      Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3.      Затвердження регламенту проведення  річних Загальних зборів акціонерів.
4.      Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5.       Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних  напрямків роботи на 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6.    Звіт Наглядової Ради Товариства  за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7.    Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8.    Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльності Товариства за 2016 рік.
9.    Прийняття рішення про покриття збитків Товариства по підсумкам роботи за 2016 рік.

Основні показники  фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ».  (тис. грн.)   
 Найменування     Період    
 Показника    Звітний     Попередній
     2016р.    2015р.
Усього активів    444517    430047
Основні засоби     11608    12579
Довгострокові фінансові інвестиції    278432    279728
Запаси    40630    41799
Сумарна дебіторська заборгованість    79317    78697
Грошові кошти та їх еквіваленти    18680    1489
Статутний капітал    10000    10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    -430789    -428460
Власний капітал    -206898    -204569
Довгострокові зобов’язання    380980    363586
Поточні зобов’язання     270435    270049
Чистий прибуток (збиток)     -2329    -167127
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)    1000000    1000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)    -    -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду    -    -
Чисельність працівників на кінець періоду    545    588
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ksk.com.ua
Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 24 годину -  на «13» квітня 2017 року (за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: 14014, м.Чернігів, вул.Івана Мазепи,буд.66 щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 10.00 - 16.00, а в день проведення річних зборів  за місцем їх проведення за адресою: 14014, м.Чернігів, вул.Івана Мазепи,буд.66, в кабінеті Директора Товариства. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - головний бухгалтер Волкова С.А.
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних Загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».
            Для участі у зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Телефон для довідок (0462) 976-029, (0462)664-815.
                                                                                                                                                                 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.      Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
Для проведення підрахунків голосів акціонерів на річних Загальних зборах ПрАТ «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» обрати лічильну комісію у складі Голова лічильної комісії Захарченко Ю.С., член лічильної комісії Янкіна І.В. Визначити, що повноваження членів лічильної комісії  припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних  Загальних зборах акціонерів. Підрахунок голосів по даному  питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії у складі Голова тимчасової лічильної комісії Захарченко Ю.С., член тимчасової лічильної комісії  Янкіна І.В.
2.    Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
    Проект рішення:
    Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Боримську О.В.
3.    Затвердження регламенту проведення  річних Загальних зборів акціонерів.
   Проект рішення:
Затвердити наступний регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів:
-    З питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
-    доповіді  з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
-    прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
-    питання від учасників Загальних зборів акціонерів Товариства передаються секретарю Загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові (повного найменування)  акціонера (його представника), який ініціює питання;
-    питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
-    направлені секретарю зборів питання передаються Голові Загальних зборів Товариства та розглядаються у заключній частині Загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
-    для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок – до 5 хвилин;
-    виступи – до 10 хвилин;
-    для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства надавати до 10 хвилин;
-    голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями за принципом  – одна акція один голос;
-    Загальні збори акціонерів проводяться без перерви.
4.      Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, бюлетені засвідчуються на кожній сторінці підписом члена лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів (представників акціонерів) після завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
5.       Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних  напрямків роботи на 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Директора  Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні  напрямки роботи на 2017 рік. Роботу Директора визнати задовільною.
6.    Звіт Наглядової Ради Товариства  за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства  за 2016 рік. Роботу Наглядової Ради визнати задовільною.

7.    Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

8.    Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити  річний фінансовий звіт, баланс та результати діяльності Товариства за 2016 рік.  

9.    Прийняття рішення про покриття збитків Товариства по підсумкам роботи за 2016 рік.
Проект рішення: Збиток, отриманий за результатами діяльності 2016 року, покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів опубліковано в бюлетені
 «Відомості НКЦПФР» № 50 від 15.03.2017р.        
Директор Товариства Шитіков В.В.                                                                                                                                                              

 

Последнее обновление: 02.03.2018

Новый клиент

Регистрация

Создание учетной записи поможет покупать быстрее. Вы сможете контролировать состояние заказа, а также просматривать заказы сделанные ранее. Вы сможете накапливать призовые баллы и получать скидочные купоны.
А постоянным покупателям мы предлагаем гибкую систему скидок и персональное обслуживание.

Продолжить

Зарегистрированный клиент