Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Автор: .

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

26.04.2021р.

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 7

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор

 

 

 

Комок Володимир Іванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ "ЧЕКСІЛ"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            14014, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Івана Мазепи, будинок,66

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            14251734

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (0462)678-262 , (0462)678-262

6. Адреса електронної пошти:

            glbuh@ksk.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ksk.com.ua/

26.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.04.2021

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Громов Антон Валерійович

0

0

Зміст інформації:

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень, на який було обрано Наглядову раду Товариства, Загальні збори акціонерів  ПрАТ "КСК "ЧЕКСІЛ" 26.04.2021 року (Протокол № 1 від 26.04.2021 року) прийняли рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової Ради Громова Антона Валерійовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 19.04.2018р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Климко Сергій Миколайович

0

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження: Члена Наглядової Ради Климка Сергія Миколайовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 19.04.2018р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Попов Віктор Петрович

0

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження: Члена Наглядової Ради Попова Віктора Петровича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 19.04.2018р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

26.04.2021

обрано

Голова Наглядової ради

Громов Антон Валерійович

0

0

Зміст інформації:

Загальні збори акціонерів ПрАТ "КСК "ЧЕКСІЛ" 26.04.2021 року (Протокол № 1 від 26.04.2021р.) та протокол Наглядової Ради № 31 від 26.04.2021р. прийняли рішення обрати: Голову Наглядової Ради Громова Антона Валерійовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа  є представником акціонера ПрАТ "МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 24841543), частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,8%. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа останні п'ять років: Голова Наглядової Ради ПрАТ "МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ", ПрАТ "ЧЕКСІЛ", ПрАТ "ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС", ПрАТ "КСК "ЧЕКСІЛ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Климко Валерій Миколайович

0

0

Зміст інформації:

Обрано: Члена Наглядової ради Климка Валерія Миколайовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа  є представником акціонера ПрАТ "МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 24841543), частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,8%. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа останні п'ять років: член Наглядової ради ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Попов Віктор Петрович

0

0

Зміст інформації:

Обрано: Члена Наглядової ради Попова Віктора Петровича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа  є представником акціонера ПрАТ "МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ"  (код ЄДРПОУ 24841543), частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,8%. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа останні п'ять років: пенсіонер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має.

Последнее обновление: 26.04.2021

Новый клиент

Регистрация

Создание учетной записи поможет покупать быстрее. Вы сможете контролировать состояние заказа, а также просматривать заказы сделанные ранее. Вы сможете накапливать призовые баллы и получать скидочные купоны.
А постоянным покупателям мы предлагаем гибкую систему скидок и персональное обслуживание.

Продолжить

Зарегистрированный клиент