Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Автор: .

~~Інформація з проектом рішень щодо кожного  з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України  «Про акціонерні товариства»
Повідомлення  про проведення  річних Загальних  зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори) з проектом порядку денного
До уваги акціонерів                                                                                                                                                                                                            
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 14251734, місцезнаходження Товариства: 14014, Україна,  м.Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66.
Повідомляємо про скликання Загальних зборів  «26» квітня 2021 року о 11 год.00 хв. за місцевим часом за адресою: 14014, Україна,  м.Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в кабінеті Директора Товариства.
- Перелік питань з проектами рішень, включених до  Проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
  1.1. Обрати членами лічильної комісії: одноосібно Прокопенко Ірину Анатоліївну.
 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення  Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
2.1. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:
- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників Загальних зборів передаються секретарю Загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
 - направлені секретарю Загальних зборів питання передаються Голові Загальних зборів та розглядаються у заключній частині Загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного;
- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;
- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних зборів надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 20 хвилин.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
Проект рішення:
3.1. Затвердити звіт  та заходи Директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.
4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт та заходи  Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:
7.1. Затвердити збиток у сумі  9 320 096,59 грн. (дев’ять мільйонів триста двадцять тисяч дев’яносто шість гривень  59 коп.) отриманий за результатами роботи за 2020 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2020 році, покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.
7.2.  Дивіденди по результатам роботи за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
8.1.  Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Громова Антона Валерійовича, Попова Віктора Петровича, Климка Сергія Миколайовича.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
9.1. Обрати Наглядову раду  Товариства у складі: Громов Антон Валерійович, Попов Віктор Петрович, Климко Валерій Миколайович.
(остаточно проект рішення затверджується Наглядовою радою Товариства за 4 дні до дня проведення Загальних зборів).
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
Проект рішення:
10.1. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно.
10.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів у запропонованій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
10.3. Доручити Директору Товариства  Комку  Володимиру Івановичу укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.
Основні показники  фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 
«КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»  (тис. грн.)  

Найменування показника Період
 2019 р. 2020 р.
Усього активів 476153 455052
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4259 3931
Запаси  46642 42795
Сумарна дебіторська заборгованість 78259 63639
Гроші та їх еквіваленти 108 2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -453045 -464027
Власний капітал -229514 -240136
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10000 10000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 333714 -
Поточні зобов’язання і забезпечення 371953 695188
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -12552 -9320
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000000 1000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,012 -9.32


Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: ksk.com.ua
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме 22.03.2021 року, загальна кількість акцій складає 1 000 000   штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 1 000 000 штук. 
Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 14014, Україна, м.Чернігів, вул.Івана Мазепи,буд.66, щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 10.00 - 16.00, а в день проведення Загальних зборів  за місцем їх проведення за адресою: 14014, Україна, м.Чернігів, вул.Івана Мазепи,буд.66, в кабінеті Директора Товариства. Посадова особа відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства – начальник юридично-кадрового відділу Догадіна С.О. Телефон для довідок (0462) 651-135, (0462) 664-815.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів та мають бути розміщені на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину  20.04.2021 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 26.04.2021 року за місцем їх проведення з 10 год.30 хв. до 11 год.00 хв за місцевим часом за адресою: 14014, Україна,  м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в  кабінеті Директора Товариства. Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства, акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах. Уповноважена особа (Керівник)   акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. 
- Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах  декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:
Станом на  22 березня 2021 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «КСК «ЧЕКСІЛ»:
- загальна кількість акцій складає  1 000 000 штук простих іменних акцій,
- загальна кількість голосуючих акцій складає 1 000 000  штук простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у Загальних зборах:
- Акціонер – фізична особа - паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера;
- Представник акціонера – фізичної особи довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Довіреність повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
- Представник акціонера – юридичної особи – довіреність, видана від імені юридичної особи її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Якщо представником акціонера-юридичної особи є Уповноважена особа (Керівник)   акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства

Проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропонованих акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства – немає.
Директор Комок В.І.

Последнее обновление: 25.03.2021

Новый клиент

Регистрация

Создание учетной записи поможет покупать быстрее. Вы сможете контролировать состояние заказа, а также просматривать заказы сделанные ранее. Вы сможете накапливать призовые баллы и получать скидочные купоны.
А постоянным покупателям мы предлагаем гибкую систему скидок и персональное обслуживание.

Продолжить

Зарегистрированный клиент