Проект рішення загальних зборів 2019

Автор: .

Інформація з проектом рішень щодо кожного  з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України  «Про акціонерні товариства»

Повідомлення  про проведення  річних Загальних  зборів акціонерів Товариства

(надалі – Загальні збори) з проектом порядку денного

До уваги акціонерів                                                                                                                                                                                                             

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 14251734, місцезнаходження Товариства: вул.Івана Мазепи, буд.66, м.Чернігів, 14014, Україна. Повідомляємо про скликання Загальних зборів  «23» квітня 2019 року о 15 год.00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна,  м.Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в кабінеті Директора Товариства.

-Перелік питань, включених до  Проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

  1.1. Обрати членами лічильної комісії: одноосібно Янкіну Ірину Валеріївну.

 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів.

2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.

2.1. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів: Прокопенко Ірину Анатоліївну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення  Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників Загальних зборів передаються секретарю Загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

 - направлені секретарю Загальних зборів питання передаються Голові Загальних зборів та розглядаються у заключній частині Загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних зборів надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 20 хвилин.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

 Проект рішення:

4.1. Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожній сторінці підписом члена Лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів(представників акціонерів) після завершення Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт  та заходи Директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

6. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт та заходи  Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

9.1. Затвердити прибуток у сумі 2384 тис. грн. (два мільйона триста вісімдесят чотири тисячі гривень), отриманий за результатами роботи за 2018 рік. Прибуток за 2018 рік не розподіляти, а направити його на погашення непокритого збитку минулих періодів.

9.2.  Дивіденди по результатам роботи за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» у новій редакції.

11. Призначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції та осіб, які уповноважуються на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

11.1. Уповноважити  Директора Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ  «ЧЕКСІЛ» в новій редакції.

11.2. Уповноважити  Директора  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» (з правом передоручення повноважень) провести всі необхідні дії для здійснення державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ».

12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Директора Товариства.

Проект рішення:

12.1.Затвердити внутрішні положення Товариства:

 «Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»;

 «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»;

«Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»;

 «Положення про  Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ».

13. Прийняття рішення про  припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

13.1.  Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: Захаренко Світлани Миколаївни, Шарова Юрія Ігоровича, Польгуй Тетяни Олексіївни.

14. Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

14.1. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: Сугоняко Людмила Михайлівна, Шаров Юрій  Ігорович, Ступак Лідія Миколаївна.

(проект рішення остаточно затверджується Наглядовою радою Товариства за 4 дні до дня проведення Загальних зборів).

 

Основні показники  фінансово-господарської діяльності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 

«КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»  (тис. грн.)  

 Найменування

Період

 

 Показника

Звітний

 Попередній 

 

2018р.

2017р.

Усього активів

443666

426228

Основні засоби

9513

10433

Довгострокові фінансові інвестиції

278444

278444

Запаси

50129

41210

Сумарна дебіторська заборгованість

40237

77049

Грошові кошти та їх еквіваленти

2700

1169

Статутний капітал

10000

10000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-437075

-439459

Власний капітал

-213184

-215568

Довгострокові зобов’язання

342964

361990

Поточні зобов’язання

313384

279806

Чистий прибуток (збиток)

2384

-8687

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

1000000

1000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

241

316

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: ksk.com.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме 15.03.2019 року, загальна кількість акцій складає 1 000 000   штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 1 000 000 штук. 

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 14014, м.Чернігів, вул.Івана Мазепи,буд.66, щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 10.00 - 16.00, а в день проведення Загальних зборів  за місцем їх проведення за адресою: Україна, 14014, м.Чернігів, вул.Івана Мазепи,буд.66, в кабінеті Директора Товариства. Посадова особа відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства – начальник юридично-кадрового відділу Догадіна С.О.

Телефон для довідок (0462) 651-135, (0462) 664-815.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину  17.04.2019 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 23.04.2019 року за місцем їх проведення з 14 год.00 хв. до 15 год.00 хв за місцевим часом за адресою: 14014, Україна,  м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в  кабінеті Директора Товариства.   Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства, акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах. Уповноважена особа (Керівник)   акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах  декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.                                                        

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

Станом на  15 березня 2019 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «КСК «ЧЕКСІЛ»:

  • загальна кількість акцій складає  1 000 000 штук простих іменних акцій,
  • загальна кількість голосуючих акцій складає 1 000 000  штук простих іменних акцій.

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)

для його участі у Загальних зборах:

  • Акціонер – фізична особа - паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера;
  • Представник акціонера – фізичної особи довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Довіреність повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
  • Представник акціонера – юридичної особи – довіреність, видана від імені юридичної особи її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Якщо представником акціонера-юридичної особи є Уповноважена особа (Керівник)   акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. 

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства

 

Проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропонованих акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства – немає.

Директор Комок В.І.

 

Последнее обновление: 20.03.2019

Новый клиент

Регистрация

Создание учетной записи поможет покупать быстрее. Вы сможете контролировать состояние заказа, а также просматривать заказы сделанные ранее. Вы сможете накапливать призовые баллы и получать скидочные купоны.
А постоянным покупателям мы предлагаем гибкую систему скидок и персональное обслуживание.

Продолжить

Зарегистрированный клиент